Preventief aan de slag met je gezondheid? Vraag de Beter/Voelen -app aan Meld je aan

 

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020

Welkom bij Haptotherapie Arnhem van Geeke Booij. Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarom geef ik je deze algemene voorwaarden. Zo weet jij waar je aan toe bent en het bevordert een plezierige en soepele samenwerking.

Ik ben GZ Haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht.

Wanneer aanvullende informatie vereist is, zal ik contact opnemen met de huisarts. Als ik inschat dat andersoortige hulp gewenst is, verwijs ik je terug naar de huisarts, uiteraard gebeurt een en ander in overleg met jou.

Haptotherapie
Haptotherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Vóór de behandelserie is het jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken of je verzekeraar de behandelingen vergoedt en welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Behandeling:

 • Een behandeling Haptotherapie duurt ongeveer 60 minuten.
 • Na drie behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij je verwachtingen en of het voorzetten van de behandeling gewenst is.
 • Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprek, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol.
 • Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

Afspraak maken, verzetten of afzeggen

Een afspraak verzetten of afzeggen kan tijdens een sessie of digitaal. Een nieuwe afspraak daarna inplannen kan digitaal of per mail via info@geekebooij.nl.
Als je verhinderd ben, laat me dit dan zo spoedig mogelijk weten. Graag 48 uur van tevoren. Afspraken die niet ten minste 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak/ intake.

Tarief en betaling

 • In 2020 is het uurtarief voor Haptotherapie voor zowel de intake als de vervolgafspraken € 95,00.
 • Een afspraak duurt 1 uur, tenzij anders is afgesproken.
 • Periodieke verhogen van tarief is mogelijk.
 • In 20202 is het uurtarief voor Coaching € 110.00 exclusief btw.
  Voor bedrijven maak ik een offerte op maat.
  Periodieke verhogen van tarief is mogelijk.

Betaling/particulier
Je krijgt na iedere afspraak, het factuur per mail toegezonden. Betaling graag  binnen 14 dagen met vermelding factuurnummer en behandeldatum, op het rekeningnummer op de factuur. Graag eerst de factuur aan mij overmaken en dan doorsturen naar je zorgverzekeraar.

Let op: Ik stuur bij te laat betalen eenmalig een herinnering. Ik wil je erop wijzen dat ik bij een tweede herinnering €40,00 extra in rekening zal brengen i.v.m. incasso/administratiekosten.

Let op: Wanneer je mijn e-mailadres (info@geekebooij.nl)+ booij@12feel.nl  toevoegt aan je contactpersonen, komen mijn e-mails goed aan in jouw mailbox.

Privacy regelement , dossiervoering en AVG
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit houdt in mijn praktijk in dat alleen ik toegang heb tot jouw persoonlijke gegevens. Mocht je willen dat een verwijzer informatie krijgt, zal ik dit na overleg met jou doen.

De inhoud van Mijn AVG-Privacy Policy kan je lezen op de pagina contact.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan je naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Dossier:

 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut
 • Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.
 • In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, sessieverslagen en brieven naar verwijzers.
 • Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij jij hier schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

Geheimhouding:

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
 • De enige uitzondering daarop is als door deze geheimhouding jouw eigen veiligheid of die van anderen ernstig in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts. Je wordt daar altijd van op de hoogte gesteld.

Overleg met derden:

 • Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij je situatie betrokken zijn. (Psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet je schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.
 • Vaak bestaat dit contact uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat van de behandeling.
 • Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep in Arnhem. Dit is een groep van meerdere Haptotherapeuten die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van het functioneren van de therapeut. De therapeut hoeft je niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan. 

Schade:

 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Klachten
Ben je ergens niet tevreden over, vertel me dit dan zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende afspraak. Natuurlijk mag je me ook tussendoor een vraag hierover stellen. Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk en we zullen proberen om tot een oplossing te komen.

Stel dat uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kan je schriftelijk een klacht indienen bij de Vereniging van haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. (Zie website VVH)

Navigeer naar
Navigeer binnen Haptotherapie Arnhem